תקנון האתר

כללי

 • אתר “TALKIT” בכתובת www.talkit.co.il (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י “קריוקי טוקי”, משמש כמערכת של קורסים און-ליין של אתר “קריוקי טוקי” (להלן: “העסק”) בכתובת: www.karaoke-talkie.co.il ומאפשר לציבור המשתמשות והמשתמשים להינות מתכנים לימודיים שונים בחינם ו/או בתשלום.
 • תנאי השימוש להלן מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אישה ואיש הגולשת באתר או העושה שימוש במוצרים המוצעים בו או במידע הקיים בו (להלן: “המשתמש”).
 • השימוש באתר, במידע, בתכנים ובמוצרים/שירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, לרבות רכישת מוצרים/שירותים, כפוף לתנאי השימוש של אתר TALKIT ולתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן ביחד: “תנאי השימוש”). הגלישה והשימוש באתר כאמור תחשב להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים, ההתניות וההודעות כאמור. יובהר, כי המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש אולם אם אינו מסכים לאמור בהם, עליו לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.
 • בכל הנוגע לגלישה ולשימוש באתר, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש של אתר הבית של העסק (בכתובת www.karaoke-talkie.com) לבין תנאי השימוש המפורטים להלן, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.
 • השימוש באתר, במידע ובתכנים הכלולים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג של העסק או מי מטעמו לטיב, לאיכות, להיקף ולסוג התכנים שיוצעו במסגרת המוצרים והשירותים הניתנים באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמוצרים ו/או בשירותים המוצעים בו ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. המידע המופיע באתר אינו בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר ואין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.
 • ידוע למשתמש, כי זמינות השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר כפופה להסכמים של העסק ו/או מי מטעמו עם צדדים שלישיים בעלי זכויות הקניין הרוחני בתכנים המוצעים באתר וכי העסק יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מיידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • ידוע למשתמש כי שימוש באתר מוגבל למשתמשים בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 • החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
 • הוראות תנאי השימוש יחולו על מוצרים/שירותים שנעשה בהם שימוש או אשר נרכשו על ידי המשתמשים דרך האתר בלבד.
 1. קניין רוחני
 • מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): בתכני האתר, במוצרים ושירותים המוצעים בו, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של העסק בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 • נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק (למעט העתקה לצורך שימוש אישי בלבד במסגרת שירותים המאפשרים זאת במפורש), לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של העסק ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של העסק, ללא הסכמתו המפורשת לכך בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הם קניינו של העסק בלבד ו/או של צדדים שלישיים, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 1. אחריות
 • קריוקי טוקי בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, העסק אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, העסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח אבדן הזדמנות עסקית, אובדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב, שיגרמו מכל סיבה שהיא, למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של העסק ו/או מי מטעמו.
 • לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או במוצר ו/או בשירות ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בעסק, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט העסק עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור.
 • לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה.
 • יתכן כי במסגרת השימוש באתר יספק העסק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “אתרים מקושרים”) אשר ייפתחו בחלון חדש, בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכו’. המשתמש מאשר כי ידוע לו שלחברה אין כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים אלו. עוד ידוע למשתמש, כי מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של העסק אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד העסק ו/או מי מטעמו הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
 • העסק אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יישא העסק בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.
 1. הרשמה ושימוש
 • ביצוע רכישה באתר דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש הלקוח להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, דוא”ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי (או פרטי מנוי Paypal), מספר ת”ז וכיו”ב. הלקוח אינו מחוייב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך, אך תהליך הרישום הכרחי על מנת לבצע רכישות באתר.
 • רכישה של התכנים המוצעים באתר תיעשה בהתאם למחיר כל פריט תוכן ספציפי. העסק יהיה רשאי מעת לעת לשנות את תעריפי התכנים לפי שיקול דעתה הבלעדי ולהביא זאת לידיעת המשתמשים, ותעריפים אלו יחולו על כל רכישה חדשה של תכנים שתתבצע לאחר מועד העדכון כאמור.
 • החומרים מהם מורכבים המוצרים באתר כוללים בין היתר תמונות, וקטורים, אייקונים, תבניות למצגת, קטעי מוסיקה או סאונד, קטעי ווידיאו או קליפ, מסמכים ועוד, בכל פורמט אפשרי. הקבצים ניתנים באתר לצרכי לימוד ותרגול של השיעורים המצויים באתר בלבד. המשתמש רשאי לבצע שינויים דיגיטליים בקבצי התרגול לפי הוראות והנחיות שניתנות באתר (או על-ידי מדריך השיעור הרלוונטי) בלבד, ובקשר עם השיעור הנלמד לצידם בלבד, ולא לכל שימוש אחר. אין להעביר ו/או למסור את קבצי התרגול, לכל צד ג’ שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא). אין לעשות שימוש בקבצי התרגול לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר.
 • העסק שומר לעצמו את הזכות לאפשר צפייה בחלק מהתכנים לכולם (ללא תשלום), ואף להפיץ תכנים חינמיים אלה באתרים אחרים וברשתות חבריות באינטרנט.
 • מחיר הקורסים שיפורסמו באתר הינם המחירים כפי שעודכנו לאחרונה בעת מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. העסק יהיה רשאי לעדכן את מחירי הקורסים באתר מפעם לפעם, או לאפשר מכירת קופוני הנחה לרכישת קורסים, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי הלקוח.
 • העסק שומר לעצמו את הזכות לקיים מבצעים והנחות למנויים ולתכנים הנרכשים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.
 • רשאי לבצע רכישות באתר בגיר בן 18 ומעלה, בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על העסק), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.
 • הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, או בעל חשבון Paypal, או שוברים מיוחדים שיונפקו. תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קנייה הוא אישור חברת האשראי (או Paypal) לעסקה ולגביה. על מנת שהקנייה תבוצע בצורה מהירה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים מדוייקים, אחרת ביצוע ההזמנה לא יובטח. העסק מתחייב לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.
 • לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי הלקוח באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), על מנת שיוכל לצפות בהם במהלך הזמן, לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו, ולבצע שינויים ועדכונים. אלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת הלקוחות של העסק והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.
 • החיוב בגין התכנים אינו מותנה באופן כלשהו בהיקף השימוש בהם, בכפוף להוראות כל דין, וכי המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או זיכוי ו/או החזר כספי באם לא ניצל את התכנים בהיקף כלשהו.
 • ביטול אמצעי התשלום בניגוד לאמור בתקנון זה לא יהא בתוקף, ובעל המנוי מתחייב לשפות את העסק בגין כל הוצאה שתגרם לה בגינו, לרבות הוצאות גבייה ושכ”ט עו”ד.
 • צפייה בתכנים מוגבלת לתקופת המנוי בלבד, כפי שהוגדרה על-ידי העסק והובהרה בתהליך הרכישה.
 • רכישת מנוי נעשית באמצעות קבלת שם משתמש וסיסמה, הייחודיים לכל מנוי, ומתן אפשרות צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. המנוי הינו אישי ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח המנוי, ואין לתת הרשאה לעשות שימוש בפרטי המנוי, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של העסק.
 • העסק רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג’.
 • העסק שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש מנוי ו/או לבצע רכישות באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום עבור תכנים שנרכשו.
 1. פרטיות
 • הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL והעסק אינו שומר את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, והעסק אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
 • העסק לא ימסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין העסק; (ג) אם העסק יארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שהעסק יתמזג עם גוף אחר או ימזג את האתר עם פעילותו של גוף אחר – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את פרטי המשתמש, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל העסק כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בו ו/או במי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העסק חשד כי המשתמש עשה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל העסק חשד כי המשתמש הפר איזה מתנאי השימוש ו/או כל הסכם עם העסק ו/או עם מי מטעמו; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת האתר, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים המעורבים באתר. לא תהיה למשתמש טענה או דרישה כלפי העסק ו/או מי מטעמו בקשר למסירת פרטי המשתמש כאמור.
 • העסק יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.
 • בנוסף לאמור לעיל, העסק רשאי לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.
 • אם המשתמש: (א) מתנגד לשימוש בפרטי המשתמש שלו; או (ב) מעוניין להסיר עצמו ממאגר המידע, על המשתמש להודיע על כך לעסק באמצעות פנייה אל דואר אלקטרוני שכתובתו: info@karaoke-talkie.com ובמקרה זה העסק יפעל בהתאם להוראה שנמסרה לו כאמור, מבלי שהמשתמש יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך.
 • המשתמש מאשר בזאת שידוע לו כי לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש שלו לעסק וכי מסירת פרטי המשתמש כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. כמו כן, המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי המשתמש שלו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 • ההרשמה של המשתמש לאתר מהווה הסכמה מצדו לכך שפרטי המשתמש יוחזקו במאגר מידע, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגר המידע, למטרות פניה אל המשתמש ולצרכי הפעלת האתר ולצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות. המשתמש מסכים לכך שהשימוש כאמור בפרטי המשתמש לא ייחשב כפגיעה כלשהי בפרטיותו של המשתמש, והעסק לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או לפוגעת בפרטיות של המשתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את המשתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 1. שונות
 • העסק שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתו, וללא קבלת הסכמת המשתמשים, בלא צורך בהודעה. נוסחם המחייב של תנאי השימוש הינם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעיין בשינויים שחלו (אם חלו) בתנאי השימוש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק בקשר לכך.
 • כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות ביצוע עסקאות, גלישה באתר, התכנים, המוצרים והשירותים ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים.
 • במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. רישומי המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.
 • כל השתהות של העסק בקיום זכות המגיעה לו או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לו לפי תנאי השימוש, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלה על האמור בתנאי השימוש.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאי השימוש לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לאתר ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתו, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תנאי השימוש לכל דבר ועניין.
 1. שירות לקוחות
 • דרכי מסירת הודעות מהעסק, בכל דבר ועניין, יעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי העסק, לפי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באתר ייחשב כמסירת הודעה, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.
 • לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של העסק בכתובת המייל: info@karaoke-talkie.com.